TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

Kultura i cywilizacja. Wykłady. Halban, Jasinowski, Koneczny, Kossowski, Kruszyński, Kutrzeba, Morawski, Pastuszka, Piwowarczyk, Stroński, Szydelski, Szymański.

Dzieła prof. Feliksa Konecznego nie były "obcym ciałem", wręcz przeciwnie powstawały w klimacie polskiej kultury i refleksji intelektualnej sprzyjającej tego rodzaju badaniom naukowym i teoriom. Polska z przełomu XIX i XX wieku była wspaniałym miejscem dojrzałej kultury i refleksji filozoficznej. Polska szkoła matematyczna czy logiczna nie była zjawiskiem odosobnionym, czy kaprysem na tle jakiegoś jałowego polskiego życia. Było dokładnie inaczej. Wielu było tych, którzy zrozumieli doniosłość myśli Konecznego, wielu było takich, którzy mogli głęboko przejąć się jego teorią cywilizacji. Świadczy o tym wiele dzieł, które ukazały się przed 1939 rokiem. Niestety wojna i rzeź polskich elit dokonana programowo przez sowieckiego i niemieckiego okupanta okrutnie przerwała życie i rozwój Polski. Po roku 1945 skazani zostaliśmy na upadlającą płyciznę sowieckiej marksistowskiej i bolszewickiej "nauki".

Aby współcześni Polacy, wyjałowieni bezrozumem nauki peerelowskiej, mogli otrząsnąć się z tego odium i odnaleźć korzenie własnej rodzimej kultury (nie naśladowanej, odwzorowywanej, obcej), aby mogli docenić doniosłość cywilizacji, którą rozumieli i którą oddychali nasi przodkowie, postanowiłem przybliżyć te dzieła, w których odbił się dorobek zbiorowy polskich elit intelektualnych. Będzie to seria wydawnicza "Cywilizacja i kultura".

Oto pierwsza z tych pozycji.

W 1935 roku na KUL zorganizowano Wykłady dla duchowieństwa. Wykłady czołówki polskich katolickich profesorów dotyczyły cywilizacji. W jednym woluminie wykłady te zostały później zgromadzone, poniższy spis ukazuje zawartość książki.

SPIS RZECZY:

X. Józef Pastuszka, Lublin, Chrześcijaństwo a kultura

X. Antoni Szymański, Lublin, Katolicyzm a kultura i cywilizacja

I. Obojętność chrześcijaństwa wobec kultury,

II. Kulturalno-twórcza zdolność katolicyzmu,

III. Kultura katolicka

X. Józef Kruszyński, Lublin, Pierwotne chrześcijaństwo wobec cywilizacji żydowskiej

A. Nazwy chrześcijańskie

B. Nazwy nadawane przez Żydów

X. S. Szydelski, Lwów, Pierwotne chrześcijaństwo wobec cywilizacjigrecko-rzymskiej

F. Koneczny, Kraków, Różne typy cywilizacji

Stanisław Stroński, Lublin, Cywilizacja rzymsko-łacińska w Europie

Bogumił Jasinowski, Wilno, O cywilizacji wschodnio-chrześcijańskiej

Feliks Koneczny, Kraków, Napór Orientu na Zachód

X. Antoni Szymański, Lublin, Bolszewizm jako prąd kulturalny i cywilizacyjny

I. Socjalizm, komunizm, bolszewizm

II. K. Radek o kulŹturze bolszewickiej

III. Materializm i walka klas

IV. Ateizm i walki z religią

V. Kolektywność

VI. Klasowość

VII. Determinizm i rewolucyjność

VIII. Zniszczenie rodziny

IX. Przygnębienie

Aleksander Kossowski, Lublin, Protestantyzm jako przejaw cywilizacyjny

I. Luteranizm

II. Zwinglianizm

III. Kalwinizm

IV. Anglikanizm

V. Bracia czescy

VI. Sekciarstwo epoki nowożytnej

VII. Następstwa protestantyzmu

VIII. Protestantyzm nowoczesny i współczesny

Leon Halban, Lwów, Narodowy socjalizm jako przejaw cywilizacyjnyX. J. Piwowarczyk, Kraków, Kultura wsi

I. Prądy kulturalne wsi

II. Kulturalne osiągnięcia wsi

III. Katolicyzm wobec kultury wsi

K. M. Morawski, Warszawa, Kościół a cywilizacja polska

Stanisław Kutrzeba, Kraków, Cywilizacja polska jako typ historyczny

Zapytaj o przedmiot

Kultura i cywilizacja. Wykłady. Halban, Jasinowski, Koneczny, Kossowski, Kruszyński, Kutrzeba, Morawski, Pastuszka, Piwowarczyk, Stroński, Szydelski, Szymański.